NZDM Caravan
NZDM Caravan

Hlavní cíl programu

je pomoci dětem ze Základních škol ve zvládání učiva a tím minimalizovat riziko jejich neúspěchu, spojeného se špatným hodnocením, případně opakováním ročníku či předčasným odchodem ze vzdělávacího systému. Zároveň se snažíme předejít sociálnímu vyloučení dětí s výukovým hendikepem z kolektivu vrstevníků.

Při pravidelném doučování pod vedením lektora-mentora dítě získává a upevňuje si správné návyky ke školní přípravě, k učení, a zároveň je vedeno k samostatnosti, aktivitě a zájmu o dění v jeho okolí.

Lektor zaujímá v tomto procesu roli průvodce, pomáhá dítěti objasnit a překlenout slabá místa ve školních znalostech, ale také se snaží dítě podpořit v rozličných životních situacích, které se jej dotýkají. Programem se tak snažíme překonat překážky stojící v cestě úspěšnému zvládání školních nároků a zároveň dítě posilovat v sociálních dovednostech, které mohou mít na školní výsledky vliv.

Na základě individuálního a kamarádského přístupu a s využitím potřebné spolupráce s rodiči je lektor nápomocen dítěti v rozvoji jeho potenciálu.

Naším společným cílem je, aby čas, který děti věnují individuální výuce, byl pro ně příjemný, užitečně strávený a maximálně efektivní.

Principy poskytované služby

1. Lektor se věnuje pouze jednomu žákovi, tzn., že na rozdíl od skupinové výuky se může zaměřit pouze na to, co dítě potřebuje vysvětlit nebo procvičit.

2. Lektor volí optimální tempo výuky, které bere ohled na individuální potřeby dítěte.

3. Lektor při doučování spolupracuje s rodiči a s učiteli. Tak může nastavit obsah doučování s ohledem na aktuální potřeby dítěte.

4. Frekvence doučování, čas a místo jsou zvoleny s ohledem na potřeby a možnosti doučovaného.

5. Doučování je pro děti bezplatné.