Náhradní rodinná péče
Podpora pěstounským rodinám

Naše služby pěstounským rodinám

Doprovázení - odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče, pravidelný kontakt pracovníka s rodinou, zpravidla v jejím domácím prostředí, spolupráce s rodinou, poskytování základního sociálního poradenství. Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se Vám bude věnovat průvodce - klíčový sociální pracovník. Budete se setkávat při individuálních nebo rodinných konzultacích alespoň jednou za 2 měsíce, v případě potřeby samozřejmě častěji, kdykoliv to bude nutné.

Odborné poradenství - sociální, psychologické, právní. Vykonávat roli náhradního rodiče je velmi náročný úkol, který sebou přináší také řadu obtížných situací. Nabízíme spolupráci s psychologem pro děti i pro dospělé, sociální poradenství a bezplatné právní poradenství.

Psychoterapie - podpora v situacích spojených s péčí o svěřené dítě nebo děti při narušených vztazích v rodině, když na pěstouny doléhají zdravotní komplikace, nebo když překonávají generační rozdíly nebo řeší výchovné či výukové potíže dětí ve škole. Dalšími situacemi jsou psychické potíže a podpora při kontaktu dětí s biologickou rodinou.

Mediace - je možností, jak dosáhnout smírného řešení sporů. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktu za přítomnosti třetí strany - nestranného mediátora/mediátorů. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění. Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda.

Pomoc při komunikaci a interakci s dalšími subjekty - školami, OSPOD, jinými úřady a organizacemi.

Vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty - průběžné vzdělávání je důležitou aktivitou podporující výkon pěstounské péče, formy a obsah vzdělávacího plánu vycházejí z aktuálních potřeb a možností každého pěstouna. Nabízíme témata, která posilují rozvoj rodičovských schopností a dovedností. Vzdělávací aktivity se snažíme nastavit tak, abyste měli prostor pro aktivní účast a zážitky k dané tématice, místo pouhého vnímání teoretických poznatků k tématu.

Formy vzdělávání:

  • kurzy a semináře
  • víkendové vzdělávací pobyty
  • klubová setkání
  • individuální vzdělávání

Pomoc při navazování, udržování a rozvíjení vztahů dítěte s osobami blízkými - zprostředkování kontaktů s původní rodinou, zejména s rodiči tak, aby byl pro dítě bezpečný, nabízíme podporu i asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou.
Pro děti, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči, může být původní rodina zdrojem vztahů důležitých pro jejich osobní růst a utváření vlastní identity. Pozitivní vztah k členům původní - vlastní rodiny je také základem pro to, aby dítě mělo možnost vrátit se do své vlastní rodiny, v případě, že pominou okolnosti, pro které bylo umístěno mimo ni.
Pro náhradní rodiče představuje budování a rozvíjení vztahů svěřeného dítěte s jeho biologickou rodinou nelehký úkol. Podporu při jeho plnění nabízíme také prostřednictvím asistovaného kontaktu rodičů s dětmi, podporou klíčového pracovníka a psychologů. Podpora a rozvíjení vztahů může probíhat nejen s rodiči, ale také s prarodiči, sourozenci, dalšími členy širší rodiny.

Zajištění krátkodobé i dlouhodobé osobní péče o svěřené děti - po dobu pracovní neschopnosti nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké. Nabízíme pomoc se zajištěním krátkodobé péče o svěřené dítě v případě nemoci a ošetřování člena rodiny, vyřizování nezbytných osobních záležitostí a v dalších podobných situacích. Zajistíme hlídání dětí během vzdělávání. V rámci dlouhodobé odlehčovací služby tzv. dovolené májí pěstouni možnost si odpočinout, načerpat síly a využít čas sami pro sebe.

Volnočasové aktivity pro děti a společné aktivity pro rodiny - výlety, poznávací aktivity, zážitkové programy, letní tábory