Náhradní rodinná péče
Podpora pěstounským rodinám

Podpora pěstounským rodinám

Poslání v oblasti náhradní rodinné péče

Zajistit dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, život v náhradním rodinném prostředí, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů. Podpora a rozvíjení náhradní rodinné péče se zaměřením na aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. jako osoba pověřená podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí (dále jen ZSPOD) je oprávněna poskytovat odborně poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. poskytuje služby na základě Rozhodnutí k pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, č.j. MSK 13378/2017, na území správního obvodu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, a v místech Zacpalova 27, Opava a Masarykovo náměstí 14, Jeseník, v tomto rozsahu:

 1. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6 odstavec 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí/;
 2. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 3. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou;
 4. činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;
 5. zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti;
 6. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
 7. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout;

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 1999 v regionech Opava a Vítkov, od roku 2009 působí také v Krnově, od roku 2015 v Bruntále a od roku 2017 v Jeseníku. Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také činnosti zaměřující se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci. Od roku 2016 doprovázíme pěstounské rodiny. Realizované aktivity vždy směřujeme především k podpoře dětí - jak v náhradní péči, tak i biologických, které vyrůstají v náhradních rodinách.

Cíl organizace

Hlavním cílem organizace je usilovat o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dále předcházet krizovým situacím vedoucím k destabilizaci rodiny a poskytovat podporu rodinám v rozvodových, rozchodových nebo jiných krizových situacích tak, aby je rodina dokázala využít ke svému růstu.

Organizace poskytuje sociálně-právní ochranu, sociální služby, realizuje také vzdělávání dospělých, dětí a mládeže a nabízí volnočasové aktivity.

Cílem organizace v rámci NRP je utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

Cílová skupina

Obecná - jednotlivci, rodiny, státní i nestátní instituce a organizace.
Pro oblast NRP - osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu, poručníci (označováni souhrnně jako klienti organizace) a děti svěřené do NRP.

Okruh činností, které jsou vykonávané na základě pověření k NRP

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

 • dohody jsou uzavírány s osobami pečujícími a osobami v evidenci,
 • svým rozsahem odpovídají požadavkům zákona,
 • vychází z individuálních plánů ochrany dětí, které budou následně ve spolupráci s orgány SPOD a rodinami revidovány, dle aktuální situace,
 • předmětem spolupráce je doprovázení sociálním pracovníkem (klíčovým pracovníkem rodiny),
 • klíčový pracovník je v pravidelném kontaktu s rodinou a dětmi, a to v jejich přirozeném prostředí nebo v kanceláři,
 • vzájemná práva a povinnosti mezi osobami pečujícími a osobami v evidenci a organizací jsou detailně upravena v rámci společných ustanovení dohody.

Zásady činností

 • pracovníci se při výkonu své práce řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR,
 • veškeré služby jsou klientům poskytovány bezplatně,
 • pracovníci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s poskytováním SPOD (včetně všech osobních a citlivých údajů klientů) s výjimkou informací podléhajících oznamovací povinnosti a zákonem dané spolupráce s dalšími subjekty (zejm. OSPOD, Úřad práce) viz. Souhlas se zpracováním osobních údajů - formulář pro klienty,
 • jednání mezi sociálním pracovníkem (nebo jiným odborníkem organizace) a klientem je důvěrné (výjimky - viz. mlčenlivost),
 • všichni pracovníci jednají s klienty vždy profesionálně a empaticky v duchu dodržování práv klientů, zachování lidské důstojnosti a v souladu s Listinou základních práv a svobod a další platnou legislativou,
 • v jednání s dětmi pracovníci upravují svůj přístup, tj. chování a jednání, s ohledem na daný stupeň bio-psycho-sociálního vývoje daného dítěte; pracovníci naslouchají dětem a respektují jejich názor, přičemž předním hlediskem je zájem dítěte (jak vyplývá zejm. z Úmluvy o právech dítěte), přestože dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavřena s pěstounem.

Pracovníci organizace se dále při výkonu SPO řídí následujícími zásadami

Zájem dítěte
Při výkonu SPO stavíme zájem dítěte na přední místo. Dítě vnímáme jako respektovaného partnera při plánování výkonu sociálně právní ochrany (dále "SPO"). Zjišťujeme jeho názor, potřeby, reflektujeme je a přispíváme k jejich naplňování. Organizace hledá, vyvíjí, šíří a v praxi aktivně používá nové metody, které pomáhají při práci s dítětem hravou formou zjišťovat jeho názory a přání. Při kontaktu s dítětem je pro pracovníci organizace zásadní jeho bezpečí a pohodlí. Tuto zásadu prosazujeme i ve spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty.

Práce s přirozeným prostředím
Pracovníci organizace vnímají dítě umístěné do NRP jako součást přirozených sociálních systémů: vlastní rodina, pěstounská rodina, vrstevníci, školní prostředí apod. Všechny tyto systémy vnímají jako zdroje pro plánování podpory dítěte, vyhodnocují ochranné a rizikové faktory těchto systémů a jejich vliv na vývoj dítěte a zahrnují je do výkonu SPO.

Rovnocennost
Organizace nabízí podporu všem pěstounským rodinám, které si ji jako pověřenou osobu zvolí za doprovázející organizaci, bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost.

Kvalita
V rámci zajištění kvality služeb naplňuje organizace standardy kvality sociálně právní ochrany dětí a pravidelně konzultujeme postupy týkající se výkonu SPO s podobně profesně zaměřenými spolupracujícími organizacemi či orgány sociálně právní ochrany dětí.