EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

ANNO MSK

APSS ČR

Kontaktujte nás

info<zavinac>eurotopia.cz
tel. 608 883 618

Najdete nás také

Na Facebooku

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S NÍ SPOJENÝCH PRÁVECH KLIENTA


Svým podpisem (popř. přečtením této informace) stvrzuji, že mne EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 74601 Opava, IČ: 25852345 (dále jen "správce") informoval níže o základních zásadách a principech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a zákona č. 101/2000 Sb., na základě kterých správce v souvislosti s poskytováním jeho služeb nakládá s mými osobními údaji (dále jen "OÚ").

Správce v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává a uchovává OÚ za účelem výkonu sociální politiky (tj. zejména poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a plnění povinnosti pověřené osoby), plnění povinností příjemce dotace, vedení účetnictví. Právním základech zpracování OÚ je zejména plnění právní povinnosti správce, oprávněný zájem a plnění a uzavření smlouvy. V případech, kdy je právním základem zpracování OÚ souhlas klienta, tak tento souhlas je klientem poskytnut v písemné formě při uzavření smlouvy či v průběhu poskytované služby.

Správce zpracovává zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email), klientské údaje (o poskytovaných službách, zdravotním stavu, rasovém či etnickém původu, atd.), záznamy o poskytnuté službě a údaje obsažené v dokumentech, které byly správci klientem předány. V případě souhlasu klienta správce zpracovává také fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí (zobrazující konkrétní osoby).

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu, který je základem zpracování, nejdéle však 12 let.

Údaje nebudou dále předávány žádné třetí straně, s výjimkou situací, kdy k tomu klient dá výslovný souhlas, či povinnost předat informace stanoví právní předpisy. Údaje nejsou použity pro automatizované rozhodování.

Správce "OÚ" je možno kontaktovat na adrese jeho sídla a dále na emailové adrese info<zavinac>eurotopia.cz a provozuje webové stránky www.eurotopia.cz.

Jsem seznámen s tím, že mám právo získat a přenést OÚ, které se mne týkají, dále mám právo odvolat souhlas se zpracováním OÚ a být zapomenut v případě, že tento souhlas tvoří právní základ jejich zpracování. Mám právo vznést námitku proti zpracování mých OÚ a právo na jejich aktualizaci. Pokud se domnívám, že došlo k porušení právních předpisů ohledně OÚ, tak mohu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Stvrzuji, že jsem byl seznámen i s podrobnou úpravou zásad zpracování OÚ správce, která rozvádí výše uvedené zásady a je dostupná v listinné podobě v sídle správce a všech jeho pobočkách a také online na jeho webových stránkách v sekci "Ochrana osobních údajů"

Naše projekty
Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?
Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz
POMOZTE DĚTEM

JAK NÁS PODPOŘIT?

Finančním darem

Bankovní účet u ČSOB č.ú.: 163787899/0300

Aktivní účastí

Pro spolupráci s námi nás můžete kontaktovat na tel. 608 883 618

Materiálním darem

Chcete-li poskytnout materiální dar, prosím, kontaktujte nás na tel. 608 883 618 nebo 734 315 983