Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

 • Jedeme dál - ČSOB pomáhá regionům - podzim 2019
 • Statutární město Opava - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Cesta k zážitkům - Statutární město Opava (Prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci - Statutární město Opava (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Klub malých zahradníků - Statutární město Opava (Životní prostředí a EVVO)
 • Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2020 - MPSV dotační program Rodina
 • Návratná finanční výpomoc - Moravskoslezský kraj (Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z fondu sociálních služeb 2020)
 • Město Vítkov - dotace na činnost Poradenského střediska EUROTOPIA a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava
 • Město Horní Benešov - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál
 • Společně to zvládneme - Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
 • Pomoc rodinám s dětmi v Krnově - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020)
 • Klíče pro rodinu - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020)
 • Zdravá rodina - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020)
 • Rodinné konference - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020)
 • Výchovou k toleranci II - MŠMT (Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020)
 • Místo, kde žijeme III. - Moravskoslezský kraj (Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020)
 • Probační program K2 a resocializační program - Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2020)
 • MPSV - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Město Albrechtice - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Krnov
 • Město Kravaře - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava
 • Náprava vztahů v rodině III. - Ministerstvo spravedlnosti (Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody)
 • Jeden za všechny, všichni za jednoho! - Město Krnov (Program prevence kriminality)
 • Město Krnov - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Veřejná zakázka - Moravskoslezský kraj (Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona)
 • Všichni máme šanci - Ministerstvo kultury (Program kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice)
 • Město Bruntál - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Alternativa III. - Podané ruce - Město Bruntál (Program v oblasti sociální a sociální prevence)
 • Podpora dětí v náhradní rodinné péči - Nadace Terezy Maxové (ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem)
 • Klíče pro rodinu - Olomoucký kraj (Program podpora prorodinných aktivit)
 • Probační program K2 - Olomoucký kraj (Program podpora prevence kriminality)
 • Podpora dětí v NRP - Nadace J&T
 • Společně to zvládneme - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (Obyčejný život)
 • Tudy cesta nevede - Moravskoslezský kraj (Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021)
 • Léto v pohodě - Moravskoslezský kraj (Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 (ŠMS/VČ))
 • ČS Rychlá pomoc - Nadace České spořitelny
 • Talentová soutěž: Ukaž, co umíš! - Nadace umění pro zdraví
 • Zkvalitnění dostupnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionu Opavska - Moravskoslezský kraj (Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019)
 • Moravskoslezský kraj - (Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb)
 • Vzdělávání pro pěstouny - město Jeseník (veřejná zakázka)
 • Město Rýmařov - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál
 • Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku - Operační program zaměstnanost
 • Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi - Operační program zaměstnanost
 • Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II - Operační program zaměstnanost
 • Klíče pro rodinu - Operační program zaměstnanost
 • Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku - Operační program zaměstnanost
 • Společný rozvoj inkluze v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Společnou cestou - podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP) - Operační program zaměstnanost
 • Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny - Operační program zaměstnanost
 • Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska - Operační program zaměstnanost
 • Podpora prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku - Operační program zaměstnanost
 • Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Podpora dětí v NPR - Nadace J&T

Hlavním cílem projektu byla podpora rodin v náhradní rodinné péči, aby mohly kvalitně poskytovat výchovu a péči svěřeným dětem a umožnit jim další rozvoj. Dalším cílem byla přímá podpora dětí vyrůstajících v NRP. Projekt byl zaměřen na podporu náhradních rodin v jejich fungování, rozvíjel participativní metody při práci s rodinami. Aktivity projektu byly soustředěny tak, aby předcházely situacím, které rodiny s dětmi ohrožují.

Aktivity projektu:

1) Víkendový pobyt pro náhradní rodiny – cílem byla podpora pozitivního rodičovství a výchovy – nácvik komunikace v rodině, výchovné prostředky, vývoj v rodinách, výměna zkušeností mezi rodiči, řešení konfliktních situací mezi rodiči a dětmi. Tréninková aktivita vycházela z přístupu Modelu růstu pro rodiny (rodinné terapeutky V. Satirové), který podporuje rozvoj zdravých rodinných vazeb, je pozitivně zaměřený a pracuje komplexně se všemi členy rodinného systému. Jednalo se o třídenní program.

2) Podpora dětí při akcích ve volném čase realizovaných naší organizací pro děti v NRP – výlety, pobyty, podpůrné skupiny, tvoření.

Léto v pohodě - Moravskoslezský kraj (Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 (ŠMS/VČ))

Realizace prázdninových pobytových táborů v průběhu letních prázdnin 2020. Projekt byl záměrně zaměřen na období letních prázdnin, kdy děti a mládež obecně tráví svůj volný čas spíše neorganizovaným způsobem, často inklinujícím k sociálně patologickému charakteru chování. Děti se v průběhu pobytu seznámily s alternativami pro trávení volného času jinak než potloukáním se po městě nebo po restauračních zařízeních, seznámily se s dalšími možnostmi jak trávit svůj čas aktivně a smysluplně.

Cílovou skupinou byly děti a mládež z Moravskoslezského kraje, jednu ze skupin tvořily děti ohrožené ve svém vývoji rizikovým chováním - především sociálně patologickými jevy. Dále děti z dysfunkčních nebo neúplných rodin a děti, jejichž rodiny jsou klienty odboru sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň se táborů účastnily i děti z běžných rodin a pracovníkům se podařilo, aby se tyto skupiny dětí propojily a našly společnou cestu.

Důraz byl kladen na seznámení dětí se zdravým životním stylem - pohyb, režim, stravování, relaxaci. Během pobytu byl dodržován pravidelný denní režim, děti se učily také hygienickým návykům, orientaci v přírodě formou různých her. Pro děti byl připraven bohatý program vedoucí k rozvoji dovedností, schopností a k získávání nových znalostí, vědomostía zkušeností.

Rodinné konference - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky,sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020)

Hlavním cílem projektu byla podpora rodin v jejich sociálním fungování, projekt rozvíjel participativní metody při práci s rodinami. Směřoval ke zlepšení kvality života rodin s dětmi, vytváření příznivého vztahu mezi rodiči dětí a zvýšení zodpovědnosti rodičů jako předpokladu pro harmonický vývoj dětí. Celkem byly realizovány rodinné konference pro 6 rodin.

Jedeme dál - ČSOB pomáhá regionům - podzim 2019

Záměrem projektu byla pomoc dětem, které mají ztížený start do života. Díky programu doučování jsme chtěli pomoci dětem z okrajových příhraničních regionů, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Cílem projektu byla podpora dětí a jejich setrvání v běžné škole a také zvýšení motivace rodičů ke spolupráci se školou.

Společnou cestou - podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v oblasti, která pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího systému a vytvoření sítě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání na Jesenicku. Aktivity projektu zahrnují posílení spolupráce mezi rodinou a školou, doučování dětí z cílových skupin, mimoškolní aktivity a předškolní klub, jehož součástí je také spolupráce s rodiči dětí. Realizací projektu zvyšujeme povědomí o problematice inkluze a sledujeme efektivitu zaváděných opatření v praxi.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Dialogem ke vzájemnému porozumění
Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

UZAVŘENÉ PROJEKTY »