Programy PRO DOSPĚLÉ
PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAMY

Resocializační programy

Cílem Resocializačního programu je předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestného činu pomocí aktivit resocializačního programu. Dále také zajištění cílené odborné činnosti pro osoby, které se dopustily protiprávního jednání, jejímž účelem je pomoc s jejich začleněním do běžného života, prevence a snižování rizik opakování protiprávního jednání, zamezení delikvence a opatření urovnávající vztahy mezi pachatelem a poškozeným.

Posláním Resocializačního programu je účinná pomoc lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, pomoc je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností, přijetí společenských pravidel a norem, převzetí odpovědnosti za své chování, řešení konfliktů, sebepoznání, rozvoj pracovních návyků a smysluplného zacházení s volným časem.

Resocializační program je určen osobám mladistvým (od 15 let) a dospělým, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestné činnosti (zejména z oblasti násilné kriminality). Vhodní účastníci jsou do programu vybíráni na základě spolupráce se středisky Probační a mediační služby (dále jen "PMS") v Opavě, Krnově a Bruntále a se sociálními kurátory příslušných obcí s rozšířenou působností.

Resocializační program je realizován jako individuální práce, jejímž obsahem je individuální terapie, kterou vede zkušený terapeut, je zaměřená na práci s vlastními postoji, sebereflexi, nácvik společensky přijatelných forem chování aj. Dále podpora mentora (zkušený sociální pracovník/pedagog) v podobě individuálního doprovázení klienta např. při kontaktu se společenským prostředím, doprovod na úřady, k soudu aj.

Účelem projektu je vést klienty ke schopnosti posoudit své jednání jako správné či nesprávné ve vztahu k normám společnosti, k přijetí zodpovědnosti za své jednání, k aktivnímu racionálnímu zvládání života a uspokojování potřeb s ohledem a respektem k vnější realitě, rozvíjet sociální a komunikační dovedností, posilovat kladné rodinné vazby a zlepšit vztah s okolím, rozvíjet nekriminální vzorce chování, sebepoznání, posilovat pracovní návyky a efektivní využití volného času.

Resocializační program je spolufinancován z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky a Moravskoslezského kraje v rámci Programu prevence kriminality 2016.

Ke stažení (letáky)

Probační program K2 a resocializační program
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.

Kontakty:

EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mgr. Petra Večerková, GSM: +420 608 883 618, e-mail: petra.vecerkova<zavinac>eurotopia.cz

Opava

Bc. Petra Paterová, GSM: +420 734 202 918, e-mail: petra.paterova<zavinac>eurotopia.cz

Krnov, Bruntál

Mgr. Simona Kellerová, GSM: +420 733 532 745, e-mail: simona.kellerova<zavinac>eurotopia.cz