Projekt KIS - Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny

Projekt KIS - Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O projektu

Název projektu: KIS - Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015387

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření postupů a metodiky pro přímou práci s rodiči a ohroženými dětmi, zvýšení kvality a zefektivnění poskytování sociální práce v Moravskoslezském a Olomouckém kraji prostřednictvím aktivit projektu, a to zejména v oblasti komplexní práce s rodinami a provázání služeb v této oblasti. Cílem projektu je rozvoj metody práce sociálních pracovníků s přímým dopadem na klienty, která je zaměřena na zvýšení rodičovských kompetencí u rodičů (v rozvodové, rozchodové či jiné krizové situaci) včetně inovace metodiky, evaluace a rozvoje odborných kompetencí pracovníků.

Stručná informace o projektu:

Projektem zavádí organizace Eurotopia.cz do praxe inovované techniky a postupy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami. Projekt je zacílen na zefektivnění a zkvalitnění poskytování sociální práce v oblasti komplexní práce s rodinami, zaměřené na podporu rozvoje rodičovských kompetencí. Cíle dosáhneme provedením analýzy stávající sociální práce, vytvořením metodického postupu při přímé práci včetně inovací přímé práce, evaluací, zvyšováním odbornosti pracovníků a povědomí odborné veřejnosti.

Realizace aktivit projektu KA1 - KA5

KA1 Analýza stávajících poskytovaných aktivit podporujících rozvoj rodičovských kompetencí

Zajištění analýzy stávající úrovně sociální práce v organizaci EUROTOPIA, o.p.s. s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodin, v nichž jsou rodiče vystaveni náročné či krizové situaci (rozvod, rozchod, VTOS aj.) s přímým dopadem na zjištění efektivity koordinované podpory rozvoje rodičovských kompetencí.

KA2 Vytvoření metodického postupu při přímé práci s klienty a zvýšení odbornosti pracovníků

Rozšíření implementace inovativních technik práce s ohroženými dětmi a rodinami do praxe na základě zpracovaného metodického výstupu vycházejícího z aktuální analýzy stávající sociální práce, včetně rozvoje potenciálu pracovníků realizátora projektu. Rozšíření jejich profesních kompetencí, směřujících k posílení zavádění inovativních forem práce do praxe, zacílených na rozvoj rodičovských kompetencí.

KA3 Přímá práce zaměřená na rozvoj rodičovských kompetencí

Realizací této aktivity chceme docílit zlepšení situace dítěte v rodině, která čelí rozpadu či jiné krizové situaci, či kde je jeden člen rodiny ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zavedením inovovaného postupu práce s dítětem a rodinou. Inovace spočívá ve zhodnocení potřeb dítěte a zapojování všech členů rodiny do spolupráce, se zaměřením na zvyšování rodičovských kompetencí a to při práci s rodinou v přirozeném prostředí a v celém kontextu situace. Předpokládáme rozvinutí spolupráce s odborníky na poli SPOD a také s věznicemi.

KA4 Hodnocení postupu práce s klienty podporující rozvoj rodičovských kompetencí

Vyhodnocení nově zaváděných inovací a postupů práce s klienty zaměřených na podporu rodičovských kompetencí, včetně zvýšení kvality metodických postupů díky supervizní podpoře procesů a pracovníků.

KA5 Evaluace metodiky a hodnocení efektivity výkonu práce, zvyšování povědomí odborné veřejnosti

Evaluace vytvořeného metodického postupu a zaváděných přínosů inovované formy práce s cílovými skupinami, tedy přínos inovací pro rozvoj rodičovských kompetencí a zvyšování povědomí zejména odborné veřejnosti (odborníků a spolupracujících subjektů na meziresortní a multidisciplinární úrovni) o metodickém postupu práce s rodinami na poli SPOD.