Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci (CKPP)

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci (CKPP)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt: Centrum komplexní poradenské pomoci, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006095.


O projektu

Projekt podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020

Anotace:

Záměrem projektu je podpora a posílení rodin s dětmi v jejich sociálním začleňování a fungování prostřednictvím aktivit zaměřených na zvládání náročných situací a prevenci rozpadu rodin, vč. rozvoje participativní metody práce s rodinami. Všechny aktivity jsou primárně zaměřeny na prevenci soc. vyloučení rodin, podporu participace a autonomie rodin, a to prostřednictvím poskytování komplexních služeb v oblasti podpory rodin, vzdělávací a osvětovou činností a síťováním spolupracujících subjektů.

Centrum komplexní poradenské pomoci je určeno lidem z Bruntálu a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi.

Centrum komplexní poradenské pomoci poskytuje odborné sociální a právní poradenství a terapeutickou podporu.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem projektu Centra komplexní poradenské pomoci je prevence sociálního vyloučení rodin a zamezení jejich destabilizace.

Cílem Centra komplexní poradenské pomoci je pomoc při:

 • zvýšení znalostí a zvýšení právního povědomí
 • podpora pro rovné příležitosti rodičů ve vztahu k dítěti
 • prevence sociálního vyloučení a rozpadu rodin s dětmi

Služby Centra zajišťuje zkušený tým - právník, psycholog, terapeuti, sociální pracovnice.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Aktivity projektu:

1. Komplex aktivit sdružených do CKPP

Odborné služby pro rodiny s dětmi s důrazem na prevenci jejich sociálního vyloučení a prevenci krizových situací, vedoucích k destabilizaci rodiny:

 • Odborné pedagogické a sociálně právní poradenství zajišťuje sociální pracovník, který pomáhá např. při řešení výchovných problémů dítěte, podporuje komunikaci rodičů se školou, doprovází klienta při jednáních na úřadech, pomáhá při zlepšení orientace v systému dostupných služeb nebo v systému státní podpory. Úkolem sociálního pracovníka je také koordinace potřeb klientů s dalšími odbornými pracovníky (psychologem a právníkem).
 • Právní poradenství je zajištěno formou konzultací s právníkem. Tato forma zájemcům nabízí zlepšení orientace v oblasti občansko-právní, v oblasti finanční (včetně návrhu na insolvenci) a bytové, v úpravě při rozvodu, rozchodu, či jiné krizové situaci v rodině a také v pracovně právních otázkách.
 • Psychologické poradenství formou terapeutických konzultací a facilitovaných setkání vede psycholog. Zájemce zde získá informace, podporu a pomoc v situacích spojených se ztrátou (rozpad vztahů, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení), informace ke stabilizaci rodinných vztahů, podporu pro upevnění vazeb mezi rodiči, rodiči a dětmi a také v širší rodině. Dále je podpora zaměřena na oblast výchovnou a vzdělávací (zvládání nároků školy, školní přípravy, komunikaci se školou a mimoškolní aktivity).

  S narůstajícím množstvím informací a jejich náročným obsahem se jednotlivci i rodiny potýkají s řadou problémů při vyřizování osobních záležitostí. Bezplatné právní a psychologické poradenství je vnímáno jako potřebné doplnění těch služeb, které již organizace EUROTOPIA v Bruntále a okolí poskytuje. Snažíme se tak cílové skupině nabídnout možnost komplexní (sociální, právní a psychologickou) podporu v náročných situacích.

2. Vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti práce s rodinami a péče o děti a mládež

Aktivita zahrnuje 13 interaktivních seminářů, 24 kurzů pro rodiny s dětmi a 3 zážitkové pobyty pro rodiče s dětmi se vzděláváním.

 • podpora rodin prostřednictvím zvyšování jejich právního povědomí, zvyšování znalostí v oblasti prevence zadlužování a finanční gramotnosti
 • podpora rodičovských kompetencí, mezilidských vztahů, komunikace, seberozvoje, zvyšování specifických dovedností při péči o děti aj.
 • součástí vzdělávacích aktivit jsou cvičení, modelování, ukázky a příklady z praxe

3. Vytvoření sítě spolupracujících subjektů v péči o rodinu a dítě

Metodická a supervizní podpora, multidisciplinární spolupráce lokálně zapojených organizací.

 • kurzy pro pomáhající profesionály
 • konference
 • metodika participativních metod práce s cílovou skupinou
 • supervizní podpora