Projekt Klíče pro rodinu

Projekt "Klíče pro rodinu" - koordinovaná spolupráce s rodinami

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

"Klíče pro rodinu" - koordinovaná spolupráce s rodinami, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006444.

O projektu

Projekt podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OPZ a ze státního rozpočtu ČR

Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2020

Anotace:

Projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny, včetně podpory směřující ke stabilizaci těchto rodin, obnovení jejich narušených funkcí a to prostřednictvím:

 • komplexu aktivit poradenské pomoci ohroženým rodinám
 • zapojení participativních metod práce
 • aktivizačních a nácvikových činností v rámci interaktivních seminářů

Projekt posiluje koordinovanou spolupráci rodin a institucí a síťování subjektů pracujících s rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí (SPOD). Komplex aktivit zahrnuje i takovou podporu rodinám dětí, které jsou aktuálně ohroženy umístěním mimo rodinu (zajištění kontaktu s rodiči, náhradní péče, komplexní práce s rodinou, ochrana práv dítěte). Projekt nabídne cílové skupině aktivizační, motivační a asistenční program, rodinné terapie a mediace, odborné pedagogické a sociálně právní konzultace, právní a psychologické poradenství (viz dále "Aktivity projektu").

Hlavní cíle:

 • stabilizace rodin a obnova jejich narušených funkcí prostřednictvím zvyšování rodičovských kompetencí
 • prevence možného umístění dětí mimo péči rodičů, řešení náročných výchovných, krizových a jiných zatěžujících situací
 • rozvoj rodičovských kompetencí a kompetencí v oblasti péče o dítě, což přispěje k prevenci sociálního vyloučení rodin
 • zkvalitnění služeb pro ohrožené děti a rodiny a posílení síťování a spolupráce subjektů v oblasti sociálněprávní ochrany dětí
 • zavádění inovativní participativní metody práce s rodinou formou rodinných konferencí (RK)

Realizaci aktivit a stanovených cílů zajišťuje odborný tým - právník, psycholog, terapeuti a sociální pracovníci. Poradenství je bezplatné.

Aktivity projektu:

Práce s rodinami, pomoc a podpora je komplexní.

Tento přístup spočívá:

 • ve způsobu práce zahrnující práci s rodinou i s jednotlivci včetně provázanosti práce jednotlivých odborníků v rámci jedné situace - multidisciplinární zaměření. Soustředíme se na práci s celým rodinným systémem v kontextu jeho komunity.
 • v rozsahu pracovních profesí, zainteresovaných na poskytovaném poradenství - sociální pracovník, pedagogický pracovník, mediátor, terapeut, asistent, psycholog a právník

Aktivity projektu se sestávají z aktivizačního, motivačního, asistenčního programu, rodinné terapie, mediací, odborného poradenství a participativních metod práce s rodinami.

1. Aktivizační a motivační program

Aktivizační a motivační program je zaměřený na poskytování odborných služeb, informací a podpory rodinám s dětmi, posilování rodičovských kompetencí a vztahu rodiče a dítěte.

Cílem aktivity je:

 • zajistit rodičům konzultace a podporu
 • pomoci odstranit komunikační bariéry mezi rodiči a rodiči a dětmi
 • podpořit rovné příležitosti rodičů ve vztahu k dítěti
 • přispět ke zmírnění obtíží rodičů v oblasti partnerských vztahů a rodinného soužití, příp. provést rodiče a dítě bezpečně rozvodovou nebo rozchodovou situací
 • zvýšit finanční gramotnost rodičů, informovanost v oblasti uzavírání smluvních vztahů zejména v oblasti finanční a bytové

2. Asistenční program

Asistenční program je cíleně zaměřený na nácvik rodičovských kompetencí a rodičovského chování a je realizován v úzké spolupráci s OSPOD, realizuje se v režimu sociálně-právní ochrany dětí a převážně v přirozeném prostředí rodin.

Cílem aktivity je:

 • zajistit rodičům ze strany asistentů podporu přímo v přirozeném prostředí
 • podpořit řešení náročných výchovných situací
 • podpořit rozvoj rodičovských kompetencí a kompetencí v oblasti péče o dítě, přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin

asistence u předávání dítěte - zachycení průběhu situace, podpora schopnosti rodičů zvládnout náročnou situaci, zmírnění negativních dopadů na dítě, zprostředkování hladkého průběhu kontaktu dítěte s oběma rodiči;
asistence u celého styku rodiče s dítětem - probíhá formou podporovaného setkávání za přítomnosti terapeuta nebo asistenta po dobu celého styku rodiče s dítětem, terapeut podporuje komunikaci a navázání vztahu rodiče a dítěte a vytvoření důvěry mezi členy rodinného systému.

3. Mediace a rodinné terapie

Rodinná terapie - změna rodinných vzorců zacházení se zátěžovou situací, zvyšování sebeúcty a redukce nezdravé sebeobrany, aktualizace rodinných rolí a rodinných pravidel;
Rodinná mediace - nalezení bezprostředního řešení problému, podpora a dosažení tvořivosti klientů při řešení konfliktní situace, následná dohoda obou stran;

4. Poradenství

Odborné pedagogické a sociálně právní konzultace formou osobní či participativní vč. realizace rodinných konferencí.

Právní poradenství pomůže zvýšit právní povědomí a orientovat se zejména v oblasti smluvních vztahů, v oblasti finanční a bytové, právní úpravě týkající se rozvod., rozchod. či jiných krizových situací.

Psychologické poradenství pomáhá rodinám ve zvládání náročných životních situací spojených se ztrátou (rozpad vztahů, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení), zaměřuje se na stabilizaci rodinných vztahů, podporu vazeb v rodině mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi a v širší rodině, v oblasti výchovné a vzdělávací - zvládání nároků školy - školní přípravy, podpora komunikace se školou, podpora začleňování dětí do mimoškolních aktivit a kvalitní využití volného času.

5. Participativní metody podpory ohrožených rodin

Záměrem této aktivity je podpořit rodiny v hledání řešení tíživé situace autonomně a hledání zdrojů uvnitř komunity, v níž rodina žije a to prostřednictvím multidisciplinární spolupráce (OSPOD a NNO), realizace rodinných konferencí (RK), kulatých stolů, sdílení informací a metodiky participativních metod.
Rodinná konference (dále RK) je rozhodovací model, kdy se rodiny stávají expertem na řešení svých běžných záležitostí, jsou zmocňovány k vyhledávání zdrojů řešení. Aktivita je zacílena na spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty a podporu komunikačních procesů zaměřených na včasnou práci s rodinou.

6. Interaktivní semináře

 • Porozumění dítěti, jeho potřebám a motivace dítěte
 • Jak motivovat děti k učení a rozvoji
 • Partnerství rodiče a odborníka v zájmu dítěte
 • Období vzdoru ve vývoji dítěte a školní připravenost dětí
 • Tréma, úzkost a psychosomatické potíže dítěte
 • Konflikty mezi rodiči a dětmi jako zdroj rizikového chování dítěte v období dospívání

Vzdělávací semináře jsou lektorovány psychologem, terapeutem, sociálním pracovníkem a jsou postaveny na krátkých přednáškových vstupech s nácvikem dovedností, práci s ukázkami, příkladech a sdílení dobré praxe, v menších skupinách účastníků (8-10).