Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt: Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II., CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006107.


O projektu

Projekt podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020

Anotace:

Cílem projektu je prevence trestné činnosti a aktivní začleňování osob, které se dopustily protiprávního jednání a nebo odcházejí z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Cíl je realizován prostřednictvím probačního programu pro mladé dospělé a resocializačního programu pro dospělé po VTOS a posílením multidisciplinární spolupráce a sociálních vazeb osob na území města Bruntál.

Projekt je komplementární s projektem realizovaným Slezskou Diakonií, cílovou skupinou nejsou však jen osoby po VTOS.

Cílové skupiny
Mladí dospělí budou zapojení do Probačního programu, ve kterém budou podporovány jejich sociální dovednosti, které jim umožní řádně se zapojit do společnosti namísto opakujícího se kruhu recidiv a následných trestů.

Dospělé osoby opouštějící výkon trestu budou zapojeny do Resocializačního programu, v rámci něhož budou podpořeny v začlenění do běžné společnosti.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Aktivity projektu:

1. Probační program

Program rozvíjí sociální dovednosti klienta, posiluje jeho schopnost přijímat společenská pravidla a normy, zaměřuje se na řešení konfliktů, podporuje sebepoznání klienta, vede ho k převzetí odpovědnosti za své chování, rozvíjí pracovní návyky a dovednosti, podporuje schopnost trávit aktivně a smysluplně volný čas. Program probíhá individuální a skupinovou formou, je zaměřen na mapování rodiny, hledání klientových slabých a silných stránek, definování potřeb a motivaci ke změně chování.

Dílčí cíle programu:

 • motivace ke změně
 • poznání sebe a svých možností, rozšíření osobních hranic
 • ovlivňování volního jednání
 • zvýšení kompetencí:
  • a) sebeprosazení
  • b) zodpovědnost
  • c) vzdělání
 • Integrování klienta do rodiny:
  • a) sebepoznání, přijetí sama sebe
  • b) porozumění rodinným vzorcům
  • c) rekonstrukce rodinných vztahů

Skladba programu Program se skládá ze tří částí: skupinového výcviku, individuální práce a spolupráce s rodinou klienta. Program může být doplněn poradenstvím, důležitou součástí je mentoring.

2. Resocializační program

Cílem programu je předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestného činu (dále jen "TČ") pomocí aktivit resocializačního programu. Hlavním záměrem programu je zajištění cílené odborné práce osobám, které se dopustily protiprávního jednání, jejímž účelem je pomoc s jejich začleněním do běžného života, prevence a snižování rizik opakování protiprávního jednání.

Skladba programu
Program se skládá ze tří částí: individuální práce, podpora mentora a spolupráce s rodinou klienta.

1) Individuální terapie
- jejím obsahem je individuální terapie, vedená zkušeným terapeutem, obsahem terapií je práce s vlastními postoji, sebereflexe, nácvik společensky přijatelných forem chování aj.

2) Podpora mentora - na individuálním doprovázení klientů se podílí vyškolený mentor - zkušený sociální pracovník nebo pedagog, který zajistí např. kontakt se společenským prostředím, doprovod na úřady, k soudu, pomáhá při hledání zdrojů a nasměrování klienta k osobnímu rozvoji a ke schopnosti řešit své vlastní problémy. Mentor zastává roli zprostředkovatele mezi klientem a většinovou společností.

3) Spolupráce s rodinou - na doporučení odborných pracovníků a po domluvě s pracovníky PMS, klíčovým pracovníkem a s rodinou může navazovat rodinná nebo párová terapie. V rámci rodinných konzultací je pak cílem zlepšení rodinných vztahů, pomoc při znovunastolení atmosféry přijetí a důvěry v rodině.

Oba programy doplňuje odborné poradenství

Odborné sociálně právní poradenství zajišťují sociální pracovníci, kteří podporují klienta v orientaci a optimálním fungování v sociálním prostředí, ve využívání jeho zdrojů, poskytují poradenství při řešení potíží s bydlením, pracovním uplatněním, v orientaci v systému dostupných služeb státní sociální podpory.

Právní poradenství je zajištěno formou konzultací s právníkem. Tato forma nabízí klientům zlepšení orientace v oblasti občansko-právní, v oblasti finanční (včetně návrhu na insolvenci) a bytové, v úpravě při rozvodu, rozchodu, či jiné krizové situaci v rodině a také v pracovně právních otázkách.

Psychologické poradenství formou individuálních terapeutických konzultací a facilitovaných setkání vede psycholog. Klient zde získá informace, podporu a pomoc v situacích spojených se ztrátou (rozpad vztahů, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení), informace ke stabilizaci rodinných vztahů, podporu pro upevnění vazeb mezi rodiči, rodiči a dětmi a také v širší rodině.

Podpora mentora probíhá jako intenzivní individuální doprovázení v rámci spolupráce. Mentor - zkušený sociální pracovník a nebo pedagog zastává roli zprostředkovatele mezi klientem a většinovou společností. Zajišťuje kontakt se společenským prostředím, doprovod na úřady, k soudu apod., vede klienta k hledání vlastních zdrojů, k nasměrování osobního rozvoje a ke schopnosti aktivně a samostatně řešit svou situaci.


Do vzájemné spolupráce jsou v rámci obou programů zapojeni kurátoři Městských úřadů a Probační a mediační služba Bruntál, výchovní poradci a metodici prevence základních a středních škol.