Projekt Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

Projekt Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007544.

O projektu

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Anotace:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění stávajících sociálních služeb a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství v přímé práci s klienty.Cílovou skupinou projektu (dále jen "CS") jsou sociálně ohrožené osoby a rodiny s dětmi a osoby v krizové situaci na Hlučínsku. Cílem projektu je obnovení narušených funkcí rodin, jejich stabilizace, prevence a eliminace dopadu krizových situací na osoby a rodiny vč. zamezování rozvoje sociálně patologických jevů u osob CS.

Hlavní cíle:

  1. podpora narušených, ohrožených a destabilizovaných rodin, opětovné zařazení do společnosti, prevence rozpadu rodin, rozvoj jejich adaptibility, prevence rozpadu rodin a omezení sociálně patologických jevů
  2. prevence sociálního vyloučení osob různých cílových skupin, jejich začlenění a případná řešení rizikových situací
  3. podpora kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků pracujících s CS
  4. rozvoj poradenských a facilitačních metod práce s rodinami, posílení jejich autonomie

Realizaci aktivit a stanovených cílů zajišťuje odborný tým - právník, psycholog, asistent, terapeut, sociální pracovník, manažer projektu, finanční manažer a mediátoři. Poradenství je bezplatné.

Aktivity projektu:

Klientům budou poskytnuty sociálně aktivizační služby:

Asistenční mediační a terapeutické centrum (AMT centrum)

V rámci tohoto centra jsou poskytovány tyto služby:

Sociální poradentství vede k obnově narušených funkcí rodin s dětmi. Je také důležitou součástí podpory pro zlepšení a harmonizaci prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Asistenční program je cílený na nácvik rodičovských dovedností a zkušeností a je realizován v úzké spolupráci s OSPOD.

Rodinné terapeutické konzultace jsou důležité při nalezení vhodných řešení v krizových situacích. Důraz je kladen na urovnání vztahu mezi rodiči a zvýšení jejich sebeúcty.

Mediace vede k tvořivosti klientů při řešení problémů, konfliktních situací a k následné dohodě obou stran.

Poradenské středisko

Toto středisko realizuje tyto služby:

Odborné poradenství je poskytováno včetně právního poradenství, zejména pro prevenci zadluženosti osob CS, napomáhá klientovi se orientovat ve smluvních vztazích, v oblasti bytové politiky a občanskoprávních vztazích.

Řešení krizových situací klientů při ztrátě zaměstnání, nebo bydlení. Poradenství se také zaměřuje na stabilizaci a urovnání vazeb mezi rodiči a dětmi.

Vzdělávání a supervizní podpora pracovníků v přímé práci s klienty

Zajišťuje se supervize a podpora průběžného vzdělávání pracovníků, zvyšování jejich odbornosti pro zlepšení kvality poskytovaných služeb ve prospěch klientů CS.

Zajištění šíření výstupů projektu

Za šíření výstupů je zodpovědný manažer projektu.
Internetové stránky projektu budou vytvořeny na začátku projektu a budou umístěny na webových stránkách organizace žadatele - www.eurotopia.cz, které budou průběžně aktualizovány.
O realizaci vybraných aktivit projektu budou vydány zvláštní tiskové zprávy, které budou sloužit k zajištění šíření výstupů projektu a informování veřejnosti.
Pro šíření výstupů budou také použity setkání v rámci komunitních plánování.

Inovace projektu

  • zavedení usnadňujících metod práce s klienty, která pozitivně ovlivňuje využívání dostupných zdrojů komunit pro cílové skupiny
  • podporuje rodiny a osoby řešit náročnou situaci pomocí vlastních sil
  • komplexní podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením
  • vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy při řešení vzniklých krizových situací
  • vytváření metodik pro práci s rodinami na podporu odbornosti