Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018

 • Společnou cestou III. - Úřad vlády (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2018) a Moravskoslezský kraj
 • Místo, kde žijeme - Moravskoslezský kraj (Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách na rok 2018)
 • Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi - Operační program zaměstnanost
 • Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II - Operační program zaměstnanost
 • Klíče pro rodinu - Operační program zaměstnanost
 • Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku - Operační program zaměstnanost
 • Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska - Operační program zaměstnanost
 • Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci - Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018)
 • Podpora dětí v NRP - Nadace rozvoje občanské společnosti - Fond Jarmily Schulzové
 • Alternativa - podané ruce VIII - Nadační fond Albert
 • Společně to zvládneme - Nadační fond Tesco
 • Pomoc rodinám s dětmi - MPSV (Program na podporu rodiny v roce 2018) a Moravskoslezský kraj
 • Výchovou k toleranci - MŠMT (Dotační program na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018)
 • Náprava vztahů v rodině - Ministerstvo spravedlnosti (Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody)
 • Alternativa - Podané ruce - Město Bruntál (Program v oblasti sociální a sociální prevence)
 • Klíče pro rodinu - Nadace rozvoje občanské společnosti + ČT (Pomozte dětem! - 20. ročník)
 • Můžeme jít dál - MŠMT (Program na podporu integrace romské menšiny v roce 2018)
 • ReStart - Statutární město Opava (Prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci - Statutární město Opava (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Společně k úspěchu - Město Krnov (Program prevence kriminality)
 • Stipendia pro znevýhodněné studující - Bakala Foundation
 • Letní pobyt pro starší - Nadace AGROFERT
 • Lepší zítřky pro Samuelka - Pomozte dětem (Individuální projekt)
 • Na jedné lodi - ČSOB pomáhá regionům
 • Prázdniny v přírodě pro děti - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (Obyčejný život)
 • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v Moravskoslezském kraji
 • MPSV - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Bruntál - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Rýmařov, město Horní Benešov a obec Razová - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál a SPOLU - Pro rodiny s dětmi Bruntál
 • Město Město Albrechtice - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Krnov
 • Město Vítkov a Město Kravaře - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava

PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Alternativa - Podané ruce VIII.

Od ledna 2018 pokračujeme v realizaci projektu "Alternativa - Podané ruce VIII", který byl podpořen NF Albert.

Projekt "Alternativa - Podané ruce VIII" pokračoval v podpoře školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, zejména dětí romského etnika. Důležitým cílem je zvyšování kompetence rodičů při přípravě dětí na školu, jejich podpora v oblasti sociální a návazné aktivity, které přispívají k získání sebedůvěry a uznání ve společnosti. V rámci projektu probíhalo doučování, na realizaci této aktivity jsme spolupracovali se studenty vysokých škol a s dalšími organizacemi, doučování probíhalo zejména v domácnostech rodin.
Mezi další aktivity projektu patří terénní sociální práce s rodinami a poradenství s cílem poskytnout rodinám v jejich přirozeném prostředí poradenství, pomoc a podporu nejen v oblasti vzdělávání jejich dětí, ale také v dalších oblastech.

Náprava vztahů v rodině

Cílem projektu, který byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti, je zlepšení vztahů mezi rodinnými příslušníky a osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, poskytnutí pomoci a podpory po propuštění a následné znovu začlenění do společnosti. Projekt probíhal ve spolupráci s Věznicí a ÚPVZD Opava. Prostřednictvím cílené, komplexní a odborné práce s odsouzenými tak lze předcházet opětovnému vzniku protiprávního jednání, které je ku prospěchu celé společnosti. Projekt je zaměřen na dospělé osoby ve výkonu trestu nebo s uloženým alternativním trestem a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem pracovat na nápravě a obnově narušených rodinných vztahů a zaměřit se na řešení svých existenčních potřeb, jako je dluhová problematika, bydlení, vyřízení zdravotní péče apod. V roce 2018 bylo do projektu zapojeno 10 odsouzených a jejich rodinní příslušníci.

Společně k úspěchu

Projekt, který podpořilo Město Krnov v rámci programu Podpora prevence kriminality ve městě Krnov, byl zaměřen na sociální prevenci kriminality na sekundární úrovni. V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili 4 aktivity pro krnovské děti a mládež ve věku od 10 - 16 let ohrožené sociálním vyloučením, rizikovým chováním a delikvencí. Jednalo se o cílené zážitkové programy, v rámci kterých si děti vytvářely nové praktické a vztahové zkušenosti, rozvíjely řadu dovedností a klíčových kompetencí. Celkem bylo podpořeno 63 dětí, do projektu se zapojili také rodiče dětí a sourozenci.

INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLÁDEŽE V MSK

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých lidí do 29 let věku v Moravskoslezském kraji, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2018 a termín předpokládaného ukončení je 31. 10. 2019 (16 měsíců). Projekt je realizován partnerskými organizacemi - Liga Bruntál, Armáda spásy Krnov, Eurotopia,CZ, o.p.s. v oblastech Vítkovsko, Odersko, Hornobenešovsko, Rýmařovsko, Krnovsko, Albrechticko a Bruntálsko.

Cílovou skupinou projektu jsou neaktivní mladí lidé od 16 do 29 let včetně, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nejméně 5 měsíců (tedy dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé), anebo kteří jsou mimo systém (nejsou ani evidovanými uchazeči o zaměstnání, ani nejsou v soustavné přípravě na budoucí povolání, ani nejsou zaměstnaní).

Projekt obsahuje specifické aktivity a následnou individuální péči (poradenství, vzdělávání, tréninkové práce, rekvalifikace), tak aby tito lidé byli schopni získat pracovní návyky a zapojit se na trh práce. V roce 2018 se organizaci EUROTOPIA podařilo zapojit do projektu 30 mladých osob z okolí Vítkovska a Oderska. Celkem se organizaci podařilo zaměstnat 19 osob a rekvalifikací prošli 4 lidé. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Dialogem ke vzájemnému porozumění
Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

UZAVŘENÉ PROJEKTY »